Blwyddyn Gap

Activities at Coleg y Bala

Beth ydy BLWYDDYN GAP?

Mae'r FLWYDDYN GAP yn gwrs ymarferol mewn meithrin disgyblion sy'n para blwyddyn (Medi-Awst) ac wedi ei leoli yng Ngholeg y Bala, Canolfan Plant ac Ieuenctid Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Amcanion

Amcanion y FLWYDDYN GAP yw:

 • annog datblygiad personol ac ysbrydol
 • ymdrechu tuag at fod â chymeriad cynyddol Grist-debyg
 • cynorthwyo pob myfyriwr i adnabod ei ddoniau a'i botensial
 • datblygu sgiliau arwain, cyfathrebu ac adeiladu tîm effeithiol
 • cynorthwyo a galluogi pob myfyriwr i ddirnad sut gyfraniad y gall ei wneud i'r Eglwys.

Cyfrifoldebau

Mae myfyrwyr yn cael cyfleon i brofi a bod yn rhan o'r gwahanol weithgareddau sy'n ymwneud â gwaith Coleg y Bala. Mae hyn yn cynnwys: 

 • paratoi a chyflwyno Cristnogaeth i blant ac ieuenctid mewn ffordd berthnasol a chyfoes ar gyrsiau penwythnos, haf a chanol-wythnos
 • mynychu cyfarfodydd tîm: cymryd rhan yng ngwasanaeth dyddiol y ganolfan ac arwain yn achlysurol
 • cynorthwyo gyda gwaith gweinyddol y ganolfan fel bo'r angen.

Mae cyfleon i'r myfyrwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau plant ac ieuenctid tu allan i Goleg y Bala hefyd; rhai sy'n cael eu cynnal gan rai o weithwyr eraill Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Mae hyn yn cynnwys paratoi a chymryd rhan yn y gweithgareddau canlynol:

 • clybiau plant ac ieuenctid
 • grwpiau rhanbarthol Souled Out
 • gwasanaethau mewn ysgolion
 • cenhadaeth leol
 • ysgolion Sul
 • gwasanaethau boreol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd
 • undebau Cristnogol

Caiff y myfyriwr gyfarfodydd rheolaidd gydag aelod parhaol o'r staff er mwyn archwilio'r dyddiadur a threfnu rhaglen waith addas.

Profiad o weithio mewn meysydd eraill

Yn ystod y flwyddyn, caiff y myfyriwr gyfle i weithio gydag arweinwyr neu weithwyr eglwysig mewn ardaloedd eraill. Yn ddibynnol ar leoliad, caiff y myfyriwr brofiadau amrywiol o weithio gyda phlant ac ieuenctid, ysgolion, oedolion a theuluoedd, yn ogystal â chyfle i ddatblygu ei ddealltwriaeth o rai agweddau ar waith bugeiliol ac arweinyddiaeth.

Mentora

Bydd pob myfyriwr yn derbyn mentora unigol yn ystod y FLWYDDYN GAP. Amcan y broses hon yw cefnogi duwioldeb a chymeriad Cristnogol pob myfyriwr.

Diddordeb?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn fyfyriwr BLWYDDYN GAP, cysylltwch â Choleg y Bala am wybodaeth bellach neu lawrlwythwch y ffurflen gais.


Myfyrwyr Blwyddyn Gap

Lydia Sherwin - Weedall

Dwi’n dod o bentref bach tu allan i Bala o’r enw Llandderfel ond yn wreiddiol o Corris. Dwi wedi bod yn dod i’r Coleg ers pedair blynedd bellach ac mae hyn wedi fy helpu i dyfu yn fy nghariad at yr Arglwydd. Mi wnes i ddod yn rhan amser ar y Blwyddyn Gap llynedd ond roeddwn am ddod yn ôl am flwyddyn arall er mwyn gallu gwasanaethu yn llawn amser. Yn ystod y flwyddyn sydd i ddod fe fuaswn wrth fy modd petasai fy mherthynas â’r Arglwydd yn tyfu ymhellach ac yn cryfhau. Mae hefyd yn bwysig i mi ddatblygu fy noniau a roddwyd i mi gan Dduw. Eleni dwi’n edrych ymlaen i weld Duw ar waith ym mywydau’r plant a phobl ifanc a fydd yn dod i’r Coleg. Dwi hefyd yn gobeithio y bydd yr Arglwydd yn agor fy llygaid i’r camau nesaf yn fy mywyd. 

Fe fuaswn i wir yn gwerthfawrogi eich gweddiau am y flwyddyn i ddod.

 

Rhiannon Hughes

 

Dwi’n dod o Bwllheli ac wedi bod yn dod i Coleg Y Bala ers blynyddoedd wan ac wedi helpu ar lot o gyrsiau plant, felly dwi yn teimlo yn gyfforddus i wneud blwyddyn gap yma gan bod o ddim yn hollol newydd i mi. Yn fy amser rhydd dwi’n hoff o wneud celf. Gobeithiaf ddatblygu fy noniau yn ystod y flwyddyn a cael mwy o hyder ynddyn nhw. Dwi heb weithio llawer efo ieuenctid eto ac yn edrych ymlaen i cael y profiad yma ac yn edrych ymlaen i ddatblygu sgiliau newydd. Edrychaf ymlaen hefyd i cael siawns i dyfu yn fy ffydd yn Nuw. Does gen i ddim cynllun ar gyfer blwyddyn nesaf eto, dwi am treulio y flwyddyn yma yn trio gweithio allan beth ydw i eisiau wneud efo fy mywyd ac ffeindio allan ar ba lwybr mae Duw eisiau i mi fynd.

Byswn i wir yn gwerthfawrogi eich gweddiau am y flwyddyn i ddod a’r pethau uchod.