Blwyddyn Gap

Activities at Coleg y Bala

Beth ydy BLWYDDYN GAP?

Mae'r FLWYDDYN GAP yn gwrs ymarferol mewn meithrin disgyblion sy'n para blwyddyn (Medi-Awst) ac wedi ei leoli yng Ngholeg y Bala, Canolfan Plant ac Ieuenctid Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Amcanion

Amcanion y FLWYDDYN GAP yw:

 • annog datblygiad personol ac ysbrydol
 • ymdrechu tuag at fod â chymeriad cynyddol Grist-debyg
 • cynorthwyo pob myfyriwr i adnabod ei ddoniau a'i botensial
 • datblygu sgiliau arwain, cyfathrebu ac adeiladu tîm effeithiol
 • cynorthwyo a galluogi pob myfyriwr i ddirnad sut gyfraniad y gall ei wneud i'r Eglwys.

Cyfrifoldebau

Mae myfyrwyr yn cael cyfleon i brofi a bod yn rhan o'r gwahanol weithgareddau sy'n ymwneud â gwaith Coleg y Bala. Mae hyn yn cynnwys: 

 • paratoi a chyflwyno Cristnogaeth i blant ac ieuenctid mewn ffordd berthnasol a chyfoes ar gyrsiau penwythnos, haf a chanol-wythnos
 • mynychu cyfarfodydd tîm: cymryd rhan yng ngwasanaeth dyddiol y ganolfan ac arwain yn achlysurol
 • cynorthwyo gyda gwaith gweinyddol y ganolfan fel bo'r angen.

Mae cyfleon i'r myfyrwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau plant ac ieuenctid tu allan i Goleg y Bala hefyd; rhai sy'n cael eu cynnal gan rai o weithwyr eraill Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Mae hyn yn cynnwys paratoi a chymryd rhan yn y gweithgareddau canlynol:

 • clybiau plant ac ieuenctid
 • grwpiau rhanbarthol Souled Out
 • gwasanaethau mewn ysgolion
 • cenhadaeth leol
 • ysgolion Sul
 • gwasanaethau boreol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd
 • undebau Cristnogol

Caiff y myfyriwr gyfarfodydd rheolaidd gydag aelod parhaol o'r staff er mwyn archwilio'r dyddiadur a threfnu rhaglen waith addas.

Profiad o weithio mewn meysydd eraill

Yn ystod y flwyddyn, caiff y myfyriwr gyfle i weithio gydag arweinwyr neu weithwyr eglwysig mewn ardaloedd eraill. Yn ddibynnol ar leoliad, caiff y myfyriwr brofiadau amrywiol o weithio gyda phlant ac ieuenctid, ysgolion, oedolion a theuluoedd, yn ogystal â chyfle i ddatblygu ei ddealltwriaeth o rai agweddau ar waith bugeiliol ac arweinyddiaeth.

Mentora

Bydd pob myfyriwr yn derbyn mentora unigol yn ystod y FLWYDDYN GAP. Amcan y broses hon yw cefnogi duwioldeb a chymeriad Cristnogol pob myfyriwr.

Diddordeb?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn fyfyriwr BLWYDDYN GAP, cysylltwch â Choleg y Bala am wybodaeth bellach neu lawrlwythwch y ffurflen gais.


Myfyrwyr Blwyddyn Gap

Lydia Sherwin - Weedall

Dwi’n dod o bentref bach tu allan i Bala o’r enw Llandderfel ond yn wreiddiol o Corris. Dwi ar ganol cwblhau fy lefel 3 mewn trin gwallt. Dwi wedi bod yn dod i’r Coleg ers tair blynedd bellach ac mae hyn wedi fy helpu i dyfu yn fy nghariad at yr Arglwydd. Yn ystod y flwyddyn sydd i ddod fe fuaswn wrth fy modd petasai fy mherthynas â’r Arglwydd yn tyfu ymhellach ac yn cryfhau. Mae hefyd yn bwysig i mi ddatblygu fy noniau a roddwyd i mi gan Dduw. Eleni dwi’n edrych ymlaen i weld Duw ar waith ym mywydau’r plant a phobl ifanc a fydd yn dod i’r Coleg. Dwi hefyd yn gobeithio y bydd yr Arglwydd yn agor fy llygaid i’r camau nesaf yn fy mywyd.

 

Fe fuaswn i wir yn gwerthfawrogi eich gweddiau am y flwyddyn i ddod.

 

Emily Steel

 

Dwi’n wreiddiol o Rhyl ac newydd orffen fy lefel ‘A’ lle astudiais Bioleg, Celf ac Addysg Grefyddol. Dwi wrth fy modd hefo cerddoriaeth a chelf a dwi’n caru darllen. Dwi hefyd yn ymddiddori mewn gwleidyddiaeth a materion rhyngwladol.  Dwi wedi dewis treulio blwyddyn yng Ngholeg y Bala i ddatblygu fy mherthynas â’r Arglwydd a fy nealltwriaeth ohono ac i brofi ffyrdd newydd o addoli. Dwi’n gobeithio gallu cyfrannu tuag at y gwaith a wneir yma o fewn y gymuned, yn arbennig felly gyda phlant a phobl ifanc a hefyd dwi eisiau dysgu Cymraeg llafar. Dwi am weithio o fewn yr Eglwys ar ôl gadael y Brifysgol  felly dwi hefyd yn bwriadu penderfynu eleni pa fath o rôl fyddai’n fwyaf addas i mi.

Fe fuaswn yn gwerthfawrogi eich gweddiau dros yr uchod yn fawr.