Blwyddyn Gap

Activities at Coleg y Bala

Beth ydy BLWYDDYN GAP?

Mae'r FLWYDDYN GAP yn gwrs ymarferol mewn meithrin disgyblion sy'n para blwyddyn (Medi-Awst) ac wedi ei leoli yng Ngholeg y Bala, Canolfan Plant ac Ieuenctid Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Amcanion

Amcanion y FLWYDDYN GAP yw:

 • annog datblygiad personol ac ysbrydol
 • ymdrechu tuag at fod â chymeriad cynyddol Grist-debyg
 • cynorthwyo pob myfyriwr i adnabod ei ddoniau a'i botensial
 • datblygu sgiliau arwain, cyfathrebu ac adeiladu tîm effeithiol
 • cynorthwyo a galluogi pob myfyriwr i ddirnad sut gyfraniad y gall ei wneud i'r Eglwys.

Cyfrifoldebau

Mae myfyrwyr yn cael cyfleon i brofi a bod yn rhan o'r gwahanol weithgareddau sy'n ymwneud â gwaith Coleg y Bala. Mae hyn yn cynnwys: 

 • paratoi a chyflwyno Cristnogaeth i blant ac ieuenctid mewn ffordd berthnasol a chyfoes ar gyrsiau penwythnos, haf a chanol-wythnos
 • mynychu cyfarfodydd tîm: cymryd rhan yng ngwasanaeth dyddiol y ganolfan ac arwain yn achlysurol
 • cynorthwyo gyda gwaith gweinyddol y ganolfan fel bo'r angen.

Mae cyfleon i'r myfyrwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau plant ac ieuenctid tu allan i Goleg y Bala hefyd; rhai sy'n cael eu cynnal gan rai o weithwyr eraill Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Mae hyn yn cynnwys paratoi a chymryd rhan yn y gweithgareddau canlynol:

 • clybiau plant ac ieuenctid
 • grwpiau rhanbarthol Souled Out
 • gwasanaethau mewn ysgolion
 • cenhadaeth leol
 • ysgolion Sul
 • gwasanaethau boreol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd
 • undebau Cristnogol

Caiff y myfyriwr gyfarfodydd rheolaidd gydag aelod parhaol o'r staff er mwyn archwilio'r dyddiadur a threfnu rhaglen waith addas.

Profiad o weithio mewn meysydd eraill

Yn ystod y flwyddyn, caiff y myfyriwr gyfle i weithio gydag arweinwyr neu weithwyr eglwysig mewn ardaloedd eraill. Yn ddibynnol ar leoliad, caiff y myfyriwr brofiadau amrywiol o weithio gyda phlant ac ieuenctid, ysgolion, oedolion a theuluoedd, yn ogystal â chyfle i ddatblygu ei ddealltwriaeth o rai agweddau ar waith bugeiliol ac arweinyddiaeth.

Mentora

Bydd pob myfyriwr yn derbyn mentora unigol yn ystod y FLWYDDYN GAP. Amcan y broses hon yw cefnogi duwioldeb a chymeriad Cristnogol pob myfyriwr.

Diddordeb?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn fyfyriwr BLWYDDYN GAP, cysylltwch â Choleg y Bala am wybodaeth bellach neu lawrlwythwch y ffurflen gais.


Myfyrwyr Blwyddyn Gap

 

Jack Hanmer-Roberts

Dwi’n dod o bentre bach tu allan i’r Bala or enw Llandderfel a dwi wedi bod yn dod i Goleg y Bala ers blynyddoedd ar gyrsiau ac wedi cael y cyfle i arwain cyrsiau plant megis Anrhefn Awst a Chyrsiau Ieuenctid dros y blynyddoedd diwethaf. Dwi wedi tyfu yn fy ffydd gymaint oherwydd Coleg y Bala ac felly wedi dewis gwneud y blwyddyn gap yma i gael siawns i rhoi nôl a gweld Cristnogion ifanc eraill yn tyfu yn eu ffydd. Rwy’n gobeithio closio at Iesu dros y flwyddyn sydd i ddod a chael y siawns i arwain fwy o gyrsiau a clybiau. Mi fyddwn yn gwerthfawrogi eich gweddiau yn fawr. Diolch.

 

Rhiannon Hughes

Dwi’n dod o Bwllheli ac wedi bod yn dod i Goleg y Bala ers blynyddoedd wan ac wedi helpu ar lot o gyrsiau plant, felly roeddwn yn teimlo’n gyfforddus i wneud blwyddyn gap yma gan bod o ddim yn hollol newydd i mi. Mi wnes i blwyddyn gap yn y Coleg llynedd ac roeddwn eisiau aros am flwyddyn arall gan fy mod wedi mwynhau gymaint. Ges i gyfleon gwych yn ystod y flwyddyn dwethaf i ddatblygu fy noniau a fy hyder ac mae beth mae Duw wedi neud yn fy mywyd yn anhygoel! Dwi wedi cael profiad o weithio efo ieuenctid lle doeddwn i heb o’r blaen ac wedi gallu datblygu sgiliau cyfathrebu gyda nhw. Dwi hefyd wedi tyfu lot yn fy ffydd ac wedi dechrau darllen y Beibl yn reolaidd a darllen defosiynol efo eraill. Does gen i ddim cynllun ar gyfer blwyddyn nesaf eto, dwi am treulio y flwyddyn yma yn trio gweithio allan beth ydw i eisiau wneud efo fy mywyd ac ffeindio allan ar pa lwybr mae Duw eisiau i mi fynd. Dwi’n edrych ymlaen i weld sut mae Duw am weithio yn fy mywyd i ac ym mywydau y plant a phobl ifanc sy’n dod i’r Coleg trwy’r flwyddyn nesaf.

Byswn i wir yn gwerthfawrogi eich gweddiau am y flwyddyn i ddod a’r pethau uchod.