Rhaglen y Coleg

Mae'n bosib archebu arlein ar gyfer y cyrsiau canlynol: 

 

PENWYTHNOS CERDDED: 27-28 Medi : Archebwch lle heddiw drwy glicio ar y ddolen yma 

Rydym yn hapus iawn i allu rannu am benwythnos newydd fydd yn cael ei lansio yng Ngholeg y Bala eleni – penwythnos o gerdded, cymdeithasu a chyfle i annog ein gilydd. Fe fydd yn benwythnos i bobl a phlant o bob oed, yn deuluoedd ac yn unigolion.

Dydd Gwener: Rhan o Daith Mari Jones o Dolfeili (15 milltir) cyn dychwelyd i Coleg y Bala am swper blasus a noson o fawl a chymdeithas. (Bydd angen dod a phicnic gyda chi).

Dydd Sadwrn: Dringo’r Arenig dan arweiniad arweinydd mynydd o Glanllyn - Cychwyn gyda brecwast mawr, addoliad a Gair gan Arwel Jones.

1: Bydd pawb yn cerdded at llyn yr Arenig ac yn mwynhau picnic gyda’i gilydd i ginio (wedi ei ddarparu gan Coleg y Bala)

2: Bydd cyfle i’r rhai mentrus i barhau â’r siwrne i gopa’r Arenig ac eraill i ddychwelyd i’r Coleg am baned, gemau a stori am yr antur mwyaf un i’r plant bach. Bydd swper i bawb.

Mae croeso i chi ymuno gyda ni am y 2 ddiwrnod a chysgu yn y Coleg neu ymuno am ddiwrnod yn unig.  

Costau’r penwythnos (sy’n cynnwys swper nos Wener, Gwely a Brecwast, Cinio a Swper dydd Sadwrn) fydd: 
Oedolion: £40
Myfyrwyr/di-waith: £30
Plentyn cyntaf: £20
Ail blentyn: £10
Tocyn Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn): £100

Sadwrn yn unig:
Oedolion: £25
Plant: £10
Tocyn Teulu: £60

 

 

CLWB HYDREF i blant blynyddoedd 3-6: 28-29 Hydref : Archebwch lle heddiw drwy glicio ar y ddolen yma 

Am y tro cyntaf eleni fe fydd modd i'r plant aros dros nos yn ystod ein Clwb Hydref yn y Coleg. Dyma'r cwrs delfrydol i'r rhai sydd heb eto aros gyda ni yn ogystal a'n gyfle i groesawu nol hen ffrindiau! 

Bydd yn 2 ddiwrnod llawn gemau gwirion, crefft, chwaraeon, sinema a'n gyfle i'r plant i ddysgu mwy am Iesu. Mae'r deuddydd yn cychwyn am 9am ar y dydd Llun hanner tymor a'n gorffen am 5pm ar y dydd Mawrth. Y gost yw £40 ac mae'n cynnwys cinio a swper dydd Llun, brecwast a chinio ar y dydd Mawrth a'r holl weithgareddau.

Mae yna opsiwn diwrnod (9am-5pm) ar y ffurflen i'r rhai sydd am ddod am y dydd yn unig heb gysgu am y gost o £12 

 

 

CWRS IEUENCTID i Bobl Ifanc blynyddoedd 7-11: 1-3 Tachwedd : Archebwch lle heddiw drwy glicio ar y ddolen yma 

Mae'r 'Cwrs' yn benwythnos llawn gweithgareddau, gemau tîm, chwaraeon, cerddoriaeth, crefft a'n gyfle i glywed a deall mwy am y ffydd Gristnogol. Yn y gorffenol rydym wedi gwneud gweithgareddau fel Saethu Paent, Rhaffau Uchel, Nofio, Spa, Footgolf, Lazer Tag a llawer mwy!

Y gost am y penwythnos yw £63 sy'n cynnwys yr holl fwyd, llety a'r gweithgareddau, mae'n hanner pris i'r 2il/3ydd plentyn o'r un teulu. Os ydy talu'r gost yn llawn yn debygol o fod yn anodd i chi neu os ydych yn derbyn Incwm gynhaliol ffoniwch Angharad ar 01678 520565 i drafod sut allwn eich helpu, neu siaradwch gyda'ch arweinydd Clwb Ieuenctid Cristnogol lleol.

Mae'r Cwrs yn cychwyn pnawn Gwener ac yn dod i ben ar ol cinio ar y dydd Sul. Os am fwy o wybodaeth peidiwch oedi rhag cysylltu gyda ni.

 

Os nad yw'n bosibl i chi archebu arlein neu os oes gennych chi unrhyw gwestiwn plis cysylltwch gyda ni ar colegybala@ebcpcw.org.uk / 01678 520565 i ni bostio copi o'r ffurflen gofrestru atoch chi.

Ni ddylir talu am gwrs fod yn rwystr i unrhywun ddod - am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda'ch arweinydd lleol neu gyda Angharad yn Coleg y Bala.

Am amodau defnydd o luniau cliciwch yma.

Os hoffech chi drefnu cwrs yng Ngholeg y Bala, beth am gael golwg ar y dudalen Aros Gyda Ni yna cysylltu â ni?

 

Activities at Coleg y Bala